Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov Ružinovskej Tenisovej Akadémie Nevädzová (www.rtan.sk) platné od 25.5.2018

Milí rodičia a športovci, ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a berieme ju osobitne na zreteľ, nakoľko pracujeme najmä s deťmi a mládežou.

Ak ste našim členom, osobou s príslušnosťou k združeniu alebo návštevník našej webstránky, zverujete nám Vaše osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Preto nám dovoľte Vás oboznámiť s ochranou osobných údajovv, zásadami a právami, ktoré ste nadubodli s účinnosťou nariadenia GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov účinné od 25.5.2018).

Kto je správca?

Občianske združenie Ružinovská Tenisová Akadémie Nevädzová (ďalej len RTAN) so sídlom ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO 317 944 75 spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s ustanoveniami zák.č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). Prevádzkujeme stránku www.rtan.sk Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať. 

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania dát obrátiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na info@rtan.sk, resp. na akýkoľvek kontakt, ktorý máme zverejnený na webovej stránke www.rtan.sk v sekcií Kontakt

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenie GDPR, to znamená, že:

  • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
  • Splníme si podľa článku 13 nariadenia GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania Vašich osobných údajov,
  • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení si Vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely ich spracovania

Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledovných dôvodov, resp. pre naplnenie nasledujúcich účelov:

  • Krstné meno – spracovávame ho preto, aby sme vedeli, ako Vás osloviť.
  • Priezvisko – spracovávame ho preto, aby v prípade, že máme viacero osôb s rovnakým krstným menom, vedeli jednotlivé osoby od seba odlíšiť.
  • Adresa bydliska – potrebujeme vedieť, kam Vám môžeme poslať poštou informáciu v tom prípade, ak sa s Vami nevieme spojiť ani telefonicky ani e-mailom a potrebujeme Vám určitú informáciu nutne odovzať.
  • Dátum narodenia – podľa slovenského právneho poriadku sa môžu určité právne úkony realizovať až po dovŕšení určitého veku, resp. Po dosiahnutí určitej rozumovej vyspelosti, preto je táto informácia pre nás jedna z najdôležitejších. 
  • Zdravotná poisťovňa – v prípade akéhokoľvek úrazu, kedy nie je možné poskytnúť informáciu zo strany zraneného lekárskemu personálu, vieme aspoň túto informáciu odovzdať a je možné týmto urýchliť určité zdravotné úkony.
  • Telefónne čislo – potrebujeme ho pre prípad informovania Vás o informáciach alebo iných potrebných skutočnostiach.
  • E-mailová adresa – potrebujeme ju pre prípad informovania Vás o informáciach alebo iných potrebných skutočnostiach.
  • Školská trieda – niektoré kurzy sú určené pre deti školského Klubu Detí na základných školách a vyzdvihujeme deti priamo z ŠKD, preto informácia o navštevovanej školskej triede je pre nás v tomto smere smerodatná informácia
  • Alergie, potravinové alergie a intolerancie – nakoľko na niektorých turnajoch a na denných táboroch zabezpečujeme stravu, táto informácia je pre nás nevyhnutná a bez jej poskytnutia nemôžeme stravu adekvátne zabezpečiť.
  • Audiovizuálna a fotografická dokumentácia – robíme videá a fotografie z našich kurzov, turnajov, akcií a táborov na účely zdokladovania ich priebehu a správnosti ich priebehu a tak isto do našich archívov, ale fotografie používame aj na personalizáciu diplomov, na ktoré tieto fotografie umiestňujeme tak, aby sme vedeli účastníkom vytvoriť osobný zážitok a potešenie zo získaného diplomu. Takisto ich umiestňujeme aj na sociálne siete (Facebook, Google+, Instagram).
  • IP adresa – nakoľko na webstránke www.rtan.sk používame prihlasovanie na niektoré aktivity pomocou formulárov, používame technológiu na prevenciu “robotov”, ktorá je založená okrem iného aj na sledovaní IP adresy.

 V žiadnom prípade od Vás nebudeme požadovať nasledovné údaje:

  • Číslo OP/cestovného pasu
  • Rodné číslo
  • Číslo karty zdravotnej poisťovne

Vaše osobné údaje spracovávame tak isto aj z dôvodu účtovnej a daňovej evidencie, nakoľko nám to prikazuje platný právny poriadok Slovenskej republiky. Vaše osobné údaje nikdy nepoužívame na cielený e-mail marketing, nakoľko e-mailový marketing nepoužívame. Posielame  vždy len informačné maily so zoznamom našich kurzov a podujatí. 

Cookies

Pri prechádzaní web stránky zaznamenávame Vašu IP adresu – ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia web stránky považujeme za dôležité, nakoľko sa stále snažíme web stránku zlepšiť a poskytnúť Vám lepšie informácie o našej minulej, aktuálenej a pripravovanej činnosti, čo určite oceníte aj Vy. Cookies pre cielenú reklamu nepoužívame. Našu web stránku je možné prechádadzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime Vaše osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako by boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné a aktuálne známe a technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov. 

Poskytovanie osobných údajov

K Vašim osobný, údajom môžu mať prístup aj poverení členovia RTAN. Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem poskytovať vo vlastnej réžií, využívame služby a aplikácie spracovateľov:

  1. MailChimp (Rocket Science Group Ltd., U.S.A)
  2. Facebook
  3. Google
  4. Remco s.r.o. (vedenie účtovníctva RTAN)

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. V takom prípade budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, aké sú aktuálne dostupné na trhu. 

Poskytovanie osobných údajov mimo Európskej únie

Nakoľko pracujeme výhradne na počítačoch zn. Apple Inc., všetky dokumenty, zoznamy a iné zapisujeme do programov od spoločnosti Apple Inc. (napr. Pages, Numbers,…). Tieto dokumenty neukladáme ako lokálne kópie, ale sú uložené na cloudovom úložisku iCloud od Apple Inc. K nim pristupujeme pomocou viacerých bezpečnostných opatrení – dvojfaktorová autorizácia, biometrický prístup (FaceID, TouchID).

Na hromadné posielanie mailov používame službu MailChimp, ktorá ukladá dáta na vzdialené úložiská aj mimo územia Európskej Únie.

Vaše práva v súvislosti s ochnanou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, kontaktujte nás prostredníctvom mailu info@rtan.sk. 

Tu sú Vaše práva:

  • Právo na informácie – napĺňa sa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. 
  • Právo na prístup – vďaka tomuto právu nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám do 10 dní doložíme, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
  • Právo na zmenu a doplnenie – ak sa u Vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov. 
  • Právo na obmedzenie spracovania – môžete ho využiť ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, resp. ak sa domnievate, že vykonávame spracovanie osobných údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu/newslettera obmedzujete účel spracovania osobných údajov pre zasielanie informačných oznámení).
  • Právo na prenositeľnosť – pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vzať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup -> len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade na to potrebujeme  aspoň 20 dní. 
  • Právo na výmaz – Vašim ďalším právom je právo na výmaz -> byť zabudnutý. Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo a my ho budeme plne rešpektovať. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov a zo systému všetkých našich spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie tohto Vášho práva potrebujeme aspoň 10 dní. V niektorých prípadoch sme ale viazaní zákonnou povinnosťou (daňová, účtovná). V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu budete oboznámení mailom. 
  • Právo na sťažnosť – ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia okamžite napraviť. 

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že všetci naši členovia a spolupracovníci či osoby s príslušnosťou k združeniu, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení členstva alebo záväzkov súvisiacich s nami. 

Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Podmienky spracovania osobných údajov prostedníctvom web stránky www.rtan.sk

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a berieme ju na zreteľ. RTAN (prevádzkovateľ) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Poskytnutím vyššie uvedených údajov sa zaväzujete, že osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby alebo Vášho dieťaťa sú uvedené správne.  RTAN nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankcionované zo Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tretie strany, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú oprávnené subjekty, ktorým to umožňuje osobitý zákon v zmysle § 10 ods. 2 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať od zaregistrovania na web stránke prevádzkovateľa až po dobu vášho odhlásenia z databázy. Prostredníctvom odkazu nachádzajúcom sa v každom maile budú Vaše osobné údaje bezpečne vymazané zo systému.

Zároveň môžete požiadať prevádzkovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorá získava Vaše osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 zákona.

GDPR RTAN