RTAN – podmienky spolupráce

RUŽINOVSKÁ TENISOVÁ AKADÉMIA NEVÄDZOVÁ

Nevädzová 2,821 01 Bratislava

IČO:317 944 75, DIČ:2021430994, IBAN: SK67 7500 0000 0040 0922 1270

www.rtan.sk   0905 429 939 peterkrizanek@gmail.sk

PODMIENKY ÚČASTI

NA KURZOCH POHYBOVEJ VÝCHOVY ZAMERANÝCH

NA TENIS, FLORBAL, VŠEOBECNÚ ŠPORTOVÚ PRÍPRAVU, LOPTOVÉ A POHYBOVÉ HRY,  ORGANIZOVANÝCH

RUŽINOVSKOU TENISOVOU AKADÉMIOU NEVÄDZOVÁ

MIESTO: Ihriská Areálu netradičných športov Ružinovského športového klubu (Areál susediaci so ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave), telocvičňa a ihriská Základnej školy Vrútocká 58, Bratislava

Dovoľujeme si Vás (zákonných zástupcov detí) upozorniť, že odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky (osobne trénerovi alebo odoslaním elektronickou poštou) vyjadríte svoj súhlas so všetkými nižšie uvedenými podmienkami spolupráce, ktoré sa tým stávajú pre Vás záväzné.

1. ORGANIZÁTOR KURZOV

Organizátorom kurzov pohybovej prípravy so zameraním na tenis, florbal, všeobecnú športovú prípravu, loptové a pohybové hry je Ružinovská tenisová akadémia Nevädzová (ďalej len RTAN).

2.  ÚČASTNÍK KURZOV

Kurzov sa môže zúčastniť iba dieťa, ktoré je spôsobilé športovať. Prihlásením do kurzu (osobne, elektronicky) prehlasuje zákonný zástupca, ktorý je bez obmedzenia oprávnený konať v mene prihlasovaného dieťaťa, že mu je známy zdravotný stav dieťaťa a nie je mu známy žiadny dôvod (napr. nepriaznivý zdravotný stav), pre ktorý by jeho dieťa nemohlo športovať a navštevovať kurzy pohybovej prípravy zameranými na tenis, florbal. Prihlasujúci zákonný zástupca berie na vedomie, že pri uvedení nepravdivých údajov ak to bude v rozpore so záujmami dotknutého dieťaťa, na ktoré bude vždy RTAN prihliadať v prvom rade, bude dieťa z kurzov vyradené.

3.  PRIHLASOVANIE DO KURZOV

Prihlásenie do kurzu je možné osobne alebo telefonicky u hlavného trénera RTAN na 0905429939 alebo elektronicky podľa pokynov uverejnených na propagačnom letáku RTAN-vyplnením „Návratky-súhlasu so zaslaním informácií a pokynov“ a následným zaslaním jej foto na mailovú adresu peterkrizanek@gmail.com alebo podľa pokynov v článku na www.rtan.sk. Následne bude zákonným zástupcom zaslaný mail s informáciami o čase a tréningových dňoch a cene a s pokynmi na úhradu poplatku. Prihláška sa stáva platnou jej odovzdaním alebo odoslaním a nadobúda účinnosť až po uhradení poplatku za účasť na kurzoch. !!!Upozorňujeme, že RTAN nezabezpečuje úrazové ani iný druh poistenia. Zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.

4. POPLATKY ZA ÚČASŤ NA KURZOCH ORGANIZOVANÝCH RUŽINOVSKOU TENISOVOU AKADÉMIOU NEVÄDZOVÁ  (ĎALEJ LEN RTAN) V ŠKOLSKKOM ROKU 2023/2024 (4.SEPTEMBER 2023 – 20. JÚN 2024)

ZŠ Nevädzová: športová príprava 2x týždenne (florbal, tenis, všeobecná športová  príprava,…)

  • žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ, cena: 162 €/ šk. polrok (po, str. 13:30-14:30)

  • žiaci 3. až 9.ročníka ZŠ, cena: 180 €/šk. polrok (po, str. 14:30-15:30)

ZŠ Vrútocká: športová príprava 1x týždenne (florbal, tenis, všeobecná športová  príprava,…)

  • žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ, cena: 160 €/ šk. polrok (ut- 15:00-16:00)

ZŠ Vrútocká: florbal 2x týždenne

  • žiaci 3. až 6.ročníka ZŠ, cena: 190 €/šk. polrok (ut, štvr. 16:00-17:00)

ZŠ Vrútocká: tenis 1x týždenne

  • žiaci 1. až 6. ročníka ZŠ, cena: 160 €/ šk. polrok (štvr. 15:00-16:00)

Kurzy sú určené žiakom základných škôl 1. až 9. ročníka. Poplatok za 1.školský polrok september-december 2023,január 2024 je potrebný uhradiť pred nástupom na prvý tréning po prihlásení a 2.polrok február -jún 2024 je splatný k 1.februáru 2024. Uhrádza sa BP, PP-U alebo vkladom na účet: Ružinovská tenisová akadémia NEVÄDZOVÁ, č. ú.: IBAN: SK67 7500 0000 0040 0922 1270, VS: mesiac a rok, za ktorý uhrádzate  poplatok, do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča), školu, triedu

5.  NEÚČASŤ NA TRÉNINGOCH

5.1. V prípade ospravedlnenej neúčasti (telef. na t. č. 0905429939 – mailom na peterkrizane@gmail.com do 8,00 hod. v deň tréningu) bude účastníkovi poskytnutý náhradný termín po dohode s trénerom. Prosíme rodičov aby neúčasť zodpovedne nahlasovali, aby mal tréner pri vyzdvihovaní detí z družiny informácie o prípadnej absencii. Odporúčame rodičom žiakov 1.a 2.ročníka, aby deti poučili a pripravili na presun na tréning (aby boli žiaci v čase, keď príde pre nich tréner už pripravení). Nie je trénerovou povinnosťou hľadať dieťa v areáli školy.

5.2. Ak sa účastník nemôže ďalej zúčastňovať kurzu (nemôže dokončiť daný kurz) z vážnych zdravotných dôvodov (treba zaslať mail na vyššie uvedenú adresu a predložiť potvrdenie od lekára), bude mu po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých už sa kurzu zúčastnil vrátená alikvotná  čiastka kurzovného.

5.3. V prípade neospravedlnenej neúčasti alebo svojvoľnom odmietnutí dieťaťa zúčastniť sa tréningovej hodiny, keď ho príde tréner vyzdvihnúť do družiny, sa náhradná hodina neposkytuje a ani sa nevracia poplatok!!!!

6. ZODPOVEDNOSŤ TRÉNERA ZA ÚČASTNÍKA

Zodpovednosť trénera sa začína od času určeného ako začiatok tréningovej hodiny ak je účastník prítomný v priestore, v ktorom prebieha tréningová hodina. Tréner nezodpovedá za účastníka mimo priestorov určených na tréning. Zodpovedný zástupca si je vedomý, že počas sprevádzania žiaka z družiny na tréning trénerom nie je tréner zodpovedný za účastníka. Po skončení tréningovej hodiny účastník odchádza s trénerom do svojej triedy, resp. odchádza so zákonným zástupcom.

7.  PRÍTOMNOSŤ RODIČA A INÝCH OSÔB V TELOCVIČNI

Nakoľko účasť tretích osôb na tréningu môže pôsobiť na každého účastníka kurzu rušivo, čo im neumožní podávať plne sústredený výkon, berie zákonný zástupca na vedomie, že účasť zákonného zástupcu  alebo iných osôb na tréningovej hodine ako divákov je možná iba na prvej hodine kurzu a na otvorených hodinách.

8.  SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKA KURZOV

Odovzdaním alebo odoslaním prihlášky zákonný zástupca dieťaťa súhlasí s tým, aby organizátor RTAN spracoval osobné údaje účastníka kurzov a jeho zákonného zástupcu v zmysle § 7 zákona č. 18/2018  Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, výhradne len pre svoje potreby. Zákonný zástupca súhlasí s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je účastník vyobrazený bez nároku na honorár. RTAN sa zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne len spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a dobré meno účastníka a len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti. Zákonný zástupca súčasne súhlasí s natáčaním a následným uverejnením spravodajských záznamov vyhotovených regionálnymi, verejnoprávnymi a inými televíznymi spoločnosťami. V prípade, že je dieťa „utajené“, treba na túto skutočnosť písomne (stačí mailom) upozorniť hlavného trénera.

9.  PLATNOSŤ „PODMIENOK ÚČASTI NA KURZOCH POHYBOVEJ VÝCHOVY ZAMERANÝCH NA TENIS, FLORBAL, VŠEOBECNEJ POHYBOVEJ VÝCHOIVY, LOPTOVÝCH A POHYBOVÝCH HIER  ORGANIZOVANÝCH RTAN

Podmienky účasti na kurzoch pohybovej výchovy zameraných na minitenis, tenis, minifutbal, florbal organizovaných RTAN sú platné od 4.9.2023.