Cenník RTAN – podmienky spolupráce

RUŽINOVSKÁ TENISOVÁ AKADÉMIA NEVÄDZOVÁ (RTAN) organizuje v šk.roku 2019/2020 nasledovné kurzy:

1.Tenisová a florbalová prípravka

Kurzy Tenisovej a pohybovej prípravy prebiehajú počas aktuálneho školského roka na nasledovných základných školách:

  • ZŠ Nevädzová
  • ZŠ Vrútocká
  • ZŠ Medzilaborecká

Kurz pozostáva z nácviku základných pohybových a športových zručností s preferenciou tenisu a florbalu. Na kurze sa zameriavame aj na nácvik základov gymnastiky (kotúľ, preskok cez kozu,…) a atletiky s dôrazom na základné všeobecné športové zručnosti. Deti vedieme k radosti z pohybu a športu a dodržiavania princípov Fair-play.

Kurz je určený žiakom 1. a 2. ročníka a prebieha v poobedných hodinách počas umiestnenia detí v ŠKD. Prebieha podľa rozvrhu, ktorý nájdete v sekcií Prihlasovanie na kurzy (on-line), kde tak isto nájdete aj cenu za kurz a ďalšie informácie.

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich hodinách zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

Prihlásenie do kurzu je možné elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.

2.Florbal

Florbalový kurz prebieha počas aktuálneho školského roka na nasledovných základných školách:

  • ZŠ Nevädzová
  • ZŠ Vrútocká
  • ZŠ Medzilaborecká

Kurz pozostáva z nácviku základných zručnostích (držanie hokejky, práca s hokejkou a loptičkou), základných herných princípov (obrana-útok, hra na zemi, striedanie formácií,…), pravidiel florbalu a zápasov.

Deti vedieme k radosti z pohybu a športu a dodržiavania princípov Fair-play.

Kurz je určený najmä žiakom 3. až 5. ročníka. Prebieha podľa rozvrhu, ktorý nájdete v sekcií Prihlasovanie na kurzy (on-line), kde tak isto nájdete aj cenu za kurz a ďalšie informácie.

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich hodinách zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

Prihlásenie do kurzu je možné elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.

3.Tenis do 10 rokov

Kurz tenisovej prípravky je určený deťomvo veku od 6 až 10 rokov.

Kurz pozostáva z tréningu základných pohybových a motorických zručností, nácviku základných tenisových herných úderov na tenisovom dvorci a nácviku základných herných situácií počas tenisového zápasu (zápas podľa oficiálnych pravidiel Slovenského Tenisového Zväzu pre príslušnú vekovú kategóriu).

Prebieha podľa rozvrhu, ktorý nájdete v sekcií Prihlasovanie na kurzy (on-line), kde tak isto nájdete aj cenu za kurz a ďalšie informácie.

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. Ak sa účastník nebude môcť zúčastniť tréningovej hodiny, bude môcť využiť účasť na náhradnej hodine (ktorú určí príslušný tréner), inak mu tréningová hodina prepadá a nebude finančne kompenzovaná. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich týždňoch zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

Prihlásenie do kurzu je možné elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.

4.Tenis od 11 rokov

Kurz tenisových tréningov je určený deťom, ktoré absolvovali predchádzajúce kurzy, alebo dosiahli príslušný vek (min. 11 rokov).

Kurz pozostáva (podľa zručnosti a výkonnosti) z nácviku všetkých tenisových úderov, nácvik a vyhodnotenie herných situácia na tenisovom dvorci v dvojhre a štvorhe (v zápase podľa oficiálnych pravidiel Slovenského tenisového zväzu pre príslušnú vekovú kategóriu), hru s nahrávacím strojom a kondičného tréningu.

Prebieha podľa rozvrhu, ktorý nájdete v sekcií Prihlasovanie na kurzy (on-line), kde tak isto nájdete aj cenu za kurz a ďalšie informácie.

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. Ak sa účastník nebude môcť zúčastniť tréningovej hodiny, bude môcť využiť účasť na náhradnej hodine (ktorú určí príslušný tréner), inak mu tréningová hodina prepadá a nebude finančne kompenzovaná. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich týždňoch zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

Prihlásenie do kurzu je možné elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.

Tieto podmienky a cenník sú platné od 1.9.2019

Adam Križánek

Director